Flex-Ability
Kandidaten
Bedrijven
Contact
Flex-Ability
Werken zonder Beperking
Informatie
Aanmelden
Informatie

Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten

Tussen nu en 2026 moet het bedrijfsleven 100 duizend arbeidsgehandicapten aannemen. Dat moet vrijwillig gebeuren, maar als het niet opschiet kan het kabinet een quotum opleggen. Dat staat in de nieuwe Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.


In de nieuwe wet is de  banenafspraak vastgelegd die door het kabinet en sociale partners is gemaakt in het sociaal akkoord. Ook is de mogelijkheid opgenomen om een quotumregeling te activeren als de gemaakte afspraken niet worden gerealiseerd.IJkpunt is 1 januari 2013

In het sociaal akkoord is vastgelegd dat er tussen nu en het jaar 2026 in de marktsector 100.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. In de overheidssector moeten er de komende tien jaar 25.000 banen voor dezelfde doelgroep bijkomen. Werknemers met een beperking die werken via een zogeheten ‘inleenconstructie’ mogen meetellen voor de extra banen. Dit is al in de wet vastgelegd, maar zal nog verder worden uitgewerkt.

Om de toename te kunnen meten, wordt nulmeting gehouden. Daarbij is 1 januari 2013 als ijkpunt is gekozen om de groei van het aantal nieuwe banen te kunnen berekenen. Klik hier voor meer (informatie) over de participatiewet.

UWV beoordeeld deze doelgroep

Doelgroep voor de extra banen zijn mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Het UWV beoordeelt op verzoek van gemeenten of iemand tot de doelgroep behoort. Wajongers en Wsw’ers die nu al op de wachtlijst staan, komen als eerste in aanmerking voor de extra banen.

Werkgevers kunnen bij het aanbieden van banen aan deze groep ondersteuning krijgen met voorzieningen als loonkostensubsidie, no-risk polissen, jobcoaches en werkplekaanpassingen.


Quotumregeling is stok achter de deur

In 2016 controleert het kabinet voor het eerst of de afgesproken aantallen extra banen over het jaar 2015 zijn gehaald. Als dat niet zo is, treedt de quotumregeling na overleg met de sociale partners en de VNG in werking. In dat geval bedraagt de heffing 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats. In het regeerakkoord is afgesproken dat het quotum niet geldt voor kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers. De quotumheffing wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd.

De administratieve lasten voor werkgevers en werknemers blijven volgens het kabinet beperkt omdat een eventuele quotumheffing wordt berekend aan de hand van gegevens die al bij de overheid bekend zijn. De berekening van een eventuele heffing wordt uitgevoerd door het UWV en de uitkomst hiervan wordt via een beschikking van de Belastingdienst aan de werkgever bekend gemaakt.Geïnteresseerd over het inlenen van kandidaten of u heeft een project of werkplekken aan te bieden? meld u aan of neem contact met ons op. 


Flex-AbilityKandidatenBedrijvenContact
Copyright © VEMPIRE 2014-2017